KONZULTACE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY OD 8. 6. 2020

  • Organizace konzultací

Konzultace budou probíhat ve skupinách s počtem maximálně 15 žáků ve skupině.

Účast ve škole je dobrovolná, bude sloužit k objasnění a upevnění učiva, i nadále bude probíhat výuka na dálku, kdy bude učivo zasíláno prostřednictvím e-mailů a zveřejněno na webových stránkách školy. Konzultace ve škole i výuka na dálku bude souviset také s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 

  • Provoz školy

- je stanoven rozpisem pro jednotlivé školní skupiny
 

skupina

den

čas výuky

předměty

6.

středa
10., 17., 24. 6.

7:30 - 11:10

Č, M, A, Z

7.

úterý
9., 16., 23. 6.

7:30 - 11:10

Č, M, A, Z, F

8.

čtvrtek
11., 18., 25. 6.

7:30 - 11:10

Č, M, A, Z, F

9.

pondělí
15., 22. 6.

7:30 - 11:10

Č, M, A, Z, F

 

- žáci budou přicházet v 7:25 hod. ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

- dopolední pitný režim ve škole nebude zajištěn

- domů budou odcházet v 11:10 hod., pedagog žáky odvede před školu a tím dohled nad žáky končí

 

  • Omlouvání žáků

- pokud se nahlášený žák nemůže některé konzultace zúčastnit, je zákonný zástupce povinen školu neprodleně informovat o nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo e-omluvenkou. 

 

  • Stravování žáků

- oběd v den konzultace nebude zajištěn

 

  • Hygienická opatření

- při cestě do školy dodržovat obecná pravidla (rouška, odstup 2 m)

- před školou vyčkat na příchod pedagoga (rouška, odstup 2 m)

- ve společných prostorách školy se pohybovat s rouškou

- každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- po příchodu do třídy použít dezinfekci na ruce, doporučuje se předchozí umytí rukou 20 – 30 sekund vodou a mýdlem

- v lavici sedí nejvýše 1 žák

Hygienická opatření a pravidla provozu stanovuje směrnice Hygienicko-dezinfekční plán ZŠ (zde).

Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla. Při jejich nedodržení bude informován zákonný zástupce, v případě opakovaných porušení bude žák ze skupiny vyřazen.

 

  • Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory

- při podezření na možné příznaky COVID-19 nesmí žák do školy vstoupit

- při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti apod.). Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

- čestné prohlášení k vyplnění (zde), případně je možné jej vyzvednout ve škole denně v době 8 – 12 hod.

- podpisem čestného prohlášení rodič zároveň potvrzuje, že byl seznámen se všemi výše uvedenými pravidly


 

Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy

V Bohdalově 28. 5. 2020
 

 

  • DRUŽINA - zábavně vzdělávací úkoly pro volnou chvíli

 

 

Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b