DOCHÁZKA ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY OD 25. 5. 2020

  • Organizace vzdělávacích a zájmových aktivit

Výuka bude probíhat v předem pevně vytvořených skupinách s počtem maximálně 15 žáků ve skupině (stanovené složení skupin bude po celou dobu docházky neměnné). Pobyt žáků ve škole bude rozdělen na tyto části:

- dopolední část – vzdělávací část: výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin podle školního vzdělávacího programu

- oběd

- odpolední část – zájmové činnost: vzdělávání, které vychází ze vzdělávacího obsahu programu pro školní družinu

Pro žáky, kteří se nebudou účastnit výuky ve škole, bude učivo zasíláno prostřednictvím e-mailů rodičům. Tito žáci si je budou plnit v domácím prostředí.

 

  • Provoz školy

- je stanoven rozpisem pro jednotlivé školní skupiny
 

skupina

čas příchodu ke škole

čas odchodu ze školy

rozvrh skupiny

E

7:20

dle zájmu,
nejpozději v 15:00

rozvrh E

A

7:25

11:20

rozvrh A

B

7:30

11:25

rozvrh B

C

7:35

11:30

rozvrh C

D

7:40

11:40

rozvrh D

F

7:45

11:55

rozvrh F

 

- žáci podle rozpisu jednotlivých skupin budou přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

- dopolední pitný režim ve škole nebude zajištěn

- domů budou odcházet v zadaný čas také podle rozpisu jednotlivých skupin, pedagog žáky odvede před školu a tím dohled nad žáky končí

- pokud se žák účastní i odpolední zájmové části, rodič vyplní přiloženou tabulku (zde), ve které uvede časy odchodu žáka v jednotlivých dnech. V uvedené časy bude žák odveden před budovu školy. Odpolední část končí nejpozději v 15:00 hod.

 

  • Omlouvání žáků

- docházka nahlášených žáků je každodenní 

- pokud se žák nemůže některý den účastnit vzdělávacích aktivit, je zákonný zástupce povinen školu neprodleně informovat o nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo e-omluvenkou. Po návratu do školy předloží žák vedoucímu skupiny písemnou omluvenku. 

- v případě, že je žák nahlášen do odpoledních zájmových aktivit a bude odcházet ze školy v jiný čas, než byl určený, předloží žák předem písemnou omluvenku s časem odchodu

 

  • Stravování žáků

- při vydávání teplých obědů budou zajištěna upravená hygienická opatření

- v jídelně se bude stravovat vždy jedna školní skupina

- při konzumaci jídla si vždy dítě odkládá roušku do vlastního sáčku

- odběr stravy v první den nemoci dítěte bude možný pouze do jednorázových obalů (poskytne škola). O tomto způsobu vyzvednutí stravy bude rodič informovat vedoucí školní jídelny předem (vyzvednutí oběda do 12:00 u zadního vchodu do školní kuchyně).

 

  • Hygienická opatření

Hygienická opatření a pravidla provozu stanovuje směrnice Hygienicko-dezinfekční plán ZŠ (zde).

Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla. Při jejich nedodržení bude informován zákonný zástupce, v případě opakovaných porušení bude žák ze skupiny vyřazen.

 

  • Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti apod.). Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení k vyplnění (zde).

Podpisem čestného prohlášení rodič zároveň potvrzuje, že byl seznámen se všemi výše uvedenými pravidly.
 

Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy

V Bohdalově 18. 5. 2020
 

 

  • DRUŽINA - zábavně vzdělávací úkoly pro volnou chvíli

 

 

Rychlé kontakty


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz

 

IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b